Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
 
§ 1. Sklep internetowy www.olejdlazdrowia.eu, www.olejowo.pl oraz www.prsrutkowski.pl jest własnością Lecha Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski, Kałdus 16, 86-200 Chełmno NIP: 8750001373, REGON: 005745710.
 
§ 2. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
Zamówienia można składać przez całą dobę z każdego miejsca na świecie, zamówić może zarówno obywatel Polski jak i obywatel każdego innego państwa. Zamówienia mogą być składane z oznaczeniem dostawy do osób trzecich. Wysyłka zamówień poza granice Polski odbywa się po uzgodnieniu kosztów wysyłki z klientem.
 
§ 3. Kupujący może złożyć zamówienie jako klient niezarejestrowany, po prawidłowym podaniu danych w formularzu, bądź jako klient zarejestrowany po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, następnie każdorazowo używając loginu i hasła o charakterze poufnym.
 
§ 4. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.
 
§ 5. Do złożenia zamówienia wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza i tylko takie zamówienia są realizowane. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.
 
§ 6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
§ 7. Dostawa jest realizowana w terminie 4 dni roboczych od złożenia przez kupującego zamówienia z wyborem przesyłki za pobraniem lub wpływu zapłaty za towar oraz kosztów przesyłki na rachunek bankowy sklepu w przypadku zakupu z przedpłatą. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Towar ten musi być w takim samym stanie jak w chwili zakupu.
 
§ 8. Płatność (w przypadku przedpłaty) uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na konto sklepu.
 
§ 9. Ceny towarów wyrażone są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
 
§ 10. Koszt przesyłki pokrywa kupujący i jest on doliczany do ceny zakupionego towaru. Opłata za przesyłkę kurierską wynosi 17 zł w przypadku przedpłaty oraz 22 zł w przypadku przesyłki za pobraniem. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 
§ 11. Dla każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (zależnie od wyboru kupującego).
 
§ 12. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.
 

Zamawianie towarów

Złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty
 
Odstąpienie od umowy – zwrot towaru
 
1 -Klient – konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 4 i 6. Dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przez jego upływem.
 
2. - Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. przy wykorzystaniu doręczonego mu wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się również do pobrania na stronie www.olejdlazdrowia.eu, www.olejowo.pl, www.prsrutkowski.pl przesyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres sklepu : PRS Lech Rutkowski Kałdus 16, 86-200 Chełmno bądź w formie elektronicznej na maila: z.rutkowska@olejdlazdrowia.eu
 
3 - Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 
4 - Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
5 - Konsument ma obowiązek zwrócić towar na adres sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 
6 - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
7 - Zwrócony towar musi być w stanie niezmienionym. Zwrócony towar musi być kompletny.
 
Reklamacja – formularz reklamacyjny
 
- Klient – konsument, który kupił towar w sklepie za pośrednictwem sklepu internetowego www.olejdlazdrowia.eu, www.olejowo.pl, www.prsrutkowski.pl w przypadku niezgodności towaru z umową ma prawo do złożenia reklamacji stosowanie do Regulaminu reklamacyjnego sklepu.
 
- Reklamacje można złożyć pisemnie, w terminie dwóch lat od kupna towaru na adres sklepu. - Formularz reklamacyjny znajduje się – do pobrania – na stronie www.olejdlazdrowia.eu, www.olejowo.pl, www.prsrutkowski.pl
 
- Kupujący – Konsument reklamujący, może domagać się usunięcia wady kupionego towaru, wymiany towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy z powodu wady towaru.
 
- W przypadku reklamacji towaru złożonego przez Konsumenta w okresie roku od wydania towaru, domniemywa się, że wada fizyczna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 
- Wraz z Reklamacją Konsument dostarczy na adres sklepu reklamowany towar.
 
- W przypadku uwzględnienia reklamacji Konsumenta sklep w pierwszej kolejności niezwłocznie i bez nadmiernej niedogodności dla Konsumenta usunie wadę – (naprawi towar albo wymieni rzecz wadliwą na nową). Zachowanie takie nie jest możliwe jeśli towar był już wymieniany lub naprawiany. W takiej sytuacji sklep zwróci według wyboru Konsumenta część ceny a Konsument towar zachowa albo zwróci cenę wadliwego towaru zaś Konsument towar zwróci na adres sklepu.
 
- Jeżeli rzecz sprzedana ma wady kupujący – konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep niezwłocznie (w terminie 14 dni) i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie.
 
- Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wad.
 
- Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 
- Jeżeli Konsument złożył reklamację domagając się wymiany towaru, usunięcia wady albo obniżenia ceny określając kwotę o który ma być cena obniżona a sklep nie ustosunkuje się do żądania w terminie 14 dni uważa się, że żądanie to sklep uznał za uzasadnione.
 
- W przypadku uwzględnienia reklamacji polegającej na odstąpieniu od umowy oraz wymiany rzeczy koszty dostarczenia reklamowanego towaru ponosi sklep. W przypadku uwzględnienia reklamacji polegającej na naprawie reklamowanego towaru koszty naprawy ponosi sklep.
 
- W przypadku uwzględnienia reklamacji częściowo w odniesieniu do części zamówionego towaru sklep poniesie koszty dostarczenia reklamowanego towaru w relacji do wyniku reklamacji.
 
- Reklamujący – konsument traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeśli o wadzie wiedział, w szczególności jeśli towar był z powodu wady sprzedany w obniżonej cenie.
 
- W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie zwrócony reklamującemu Klientowi wraz z informacją o nieuwzględnieniu reklamacji z jej uzasadnieniem.